Lotus Esprit V8 står knivskarpt på en sommerdag
Lotus Esprit kom i 1976. Denne bil er den kraftigt reviderede udgave, der debuterede i 1996.
Foto: Anders Richter
Bilen Af
Hvad gør man, hvis man står med en for­æl­det mo­del og ikke har råd til at ud­vik­le en ny? Lotus for­sø­g­te med en hjem­me­la­vet V8-mo­tor i Es­p­rit, der fun­ge­rer godt, men ald­rig blev et gen­nem­brud.

Der er elen­digt ud­syn og hor­ri­bel er­go­no­mi i den lave bil med den lig­gen­de sid­de­po­si­tion, men så­dan var det i de mest fan­ta­si­ful­de su­per­bi­ler fra 1970'erne. Det var, dengang pro­du­cen­ter­ne hver­ken be­kym­re­de sig om even­tu­elt kraf­tigt byg­ge­de kø­be­re eller om ud­sy­net skråt bag­ud (der er ikke noget).

Der­for kan man godt bli­ve lidt skuf­fet, når man gi­ver gas. Su­per­bi­ler fra 1970'erne har hys­te­ris­ke mo­to­rer, men lyden fra V8'eren i den flot­te Es­p­rit er udra­ma­tisk.
 
Den dans­ke ejer af den­ne bil im­por­te­re­de den selv fra Tysk­land og re­gist­re­re­de den i Danmark. Bi­len går stramt i alt, hvad den gør, og spil­ler 100 pct.
-Anders Richter

Gear­kas­sen fra Re­nault får hel­ler in­gen gra­tis point. Ka­bi­nen er pak­ket ind i læ­der over­alt, hvor det over­ho­ve­det kan lade sig gøre, men den vir­ker sta­dig som et sam­men­skuds­gil­de af kon­tak­ter, greb og design­løs­nin­ger, der er hen­tet, lånt og sat sam­men over mange år.

Sty­re­tø­jet, som fik ser­vo-as­si­stan­ce i V8'eren, fun­ge­rer præ­cist og med den for­ud­si­ge­li­ge let­hed, som man gerne vil for­bin­de med Lotus, og mens ka­bi­nen sav­ner rum, og er­go­no­mi­en sav­ner for­nuft, bi­dra­ger mi­ni­mal­is­men til op­le­vel­sen af en su­per­bil.

V8-brø­let ude­bli­ver

Træ­der du på spee­de­ren, føl­ger præs­ta­tio­ner­ne med. Lyden ude­bli­ver, men 354 hk til 1380 kg centermotorbil gi­ver en 0-100-tid på under fem se­kun­der og en per­ma­nent op­ga­ve med at fin­de et nyt sving – bare fordi det er sjovt.

Den op­rin­de­li­ge Es­p­rit blev præ­sen­te­ret i 1976 som star­ten på en ny æra for den lil­le bri­tis­ke fa­brik. Da den kraf­tigt re­vi­de­re­de mo­del med V8-mo­tor blev lan­ce­ret i 1996, hå­be­de Lotus, at de kun­ne ud­vi­de for­ret­nin­gen og sæl­ge mo­to­ren til andre bil­pro­du­cen­ter.
 
Ka­bi­nen er lav, og her her­s­ker en fin stem­ning af su­per­bil. Lyden fra V8-­mo­to­ren er ikke så anmassende, som man skul­le tro.
-Anders Richter

Den ot­te­cy­lin­dre­de Lotus stod spændt som en ge­vær­hane over for Ferrari F355, der til knap to mil­li­o­ner kroner på dans­ke pla­der var en halv mil­li­on kroner dy­re­re. I mid­ten af 90'erne var an­tal­let af ven­ti­ler et salgs­pa­ra­me­ter, så Ferrari hav­de fem ven­ti­ler pr. cy­lin­der i deres F355 – Lotus nø­je­des med fire.

Lotus købte dele til sin sports­vogn fra utal­li­ge pro­du­cen­ter. De se­kun­dæ­re kon­tak­ter i ka­bi­nen er lånt fra Peu­geot og Cit­ro­ën, de første Es­p­rit hav­de bag­lyg­ter fra Toyota Corolla AE86, og si­de­spej­le­ne er fra en Cit­ro­ën CX. Mange andre dele her­un­der elek­tris­ke kom­po­nen­ter er hen­tet hos Ge­ne­ral Motors, som eje­de Lotus fra 1986-93.
 
Superbiler havde klaplygter i 1970'erne på grund af lav vindmodstand og at det simpelthen var cool.
-Anders Richter

Læ­der og grøn­ne sy­nin­ger

V8-va­ri­an­ten blev pro­du­ce­ret 1996-2004 i 1570 ek­sem­pla­rer, og i alt er der byg­get 10.675 Lotus Es­p­rit.

Bi­len i den­ne ar­ti­kel er en så­kaldt 02-mo­del fra 2003. Mo­del­len kom i 2002 og ken­des på de run­de bag­lyg­ter. Der blev kun la­vet 82 styk af 02-mo­del­len, og den­ne står med alt ud­styr, hvilket blandt andet om­fat­ter fuld læ­der­be­klæ­dt ka­bi­ne i vo­vet men ele­gant cog­nac­ku­lør med grøn­ne sy­nin­ger.

På lis­ten over eks­tra­ud­styr er spe­ci­el­le AP-brem­ser, som op­rin­de­ligt blev in­tro­du­ce­ret til spe­cial­va­ri­an­ten Lotus Es­p­rit S350.

Klap­lyg­ter var en vig­tig design­de­tal­je, der sig­na­le­re­de sport og eks­klu­si­vi­tet. De hav­de des­uden den for­del, at Lotus und­gik at ska­be nye lyg­ter til den re­vi­de­re­de mo­del – lyg­ter er et sær­de­les dyrt ele­ment på en ny bil.

Af sam­me grund be­nyt­ter de bag­lyg­ter fra andre pro­du­cen­ter.
 
Ud­sy­net er ringe hele vejen rundt undtagen ud af forruden. Det er ikke så hensigtsmæssigt i en 188 cm bred bil.
-Anders Richter

En tur er en op­le­vel­se

Bortset fra ud af for­ru­den er ud­sy­net skidt hele ve­jen rundt, hvilket er pro­ble­ma­tisk i en 188 cm bred bil. Den er kun 115 cm høj, og nem at kom­me ned i – men svæ­re­re at kom­me op af.

At sætte sig bag rat­tet af en Es­p­rit er som at gå i gang med at læse en ny, god bog. Lang­somt fol­der den en his­to­rie ud, som gør den let at els­ke, selvom den har mas­ser af ud­for­d­rin­ger.

Lotus Esprit V8
 

Årgang
2003

Opbygning
To­sæ­des cou­pe, cen­ter­mo­tor, fem­trins manuel gear­kas­se, bag­hjuls­træk

Mo­tor
V8, 3,5 li­ter, 32V, biturbo
354 hk ved 6500 o/m
400 Nm v. 4250 o/m

Præstationer
Top­fart 274 km/t
0-100 km/t 4,9 sek.

Køreklar vægt
1380 kg

Pris i dag på DK-plader
ca. 550.000 kr.

Andre læser dette lige nu

Læs seneste udgaver

�